Avís legal

Condicions d’ús

La pàgina web www.bonaimatge.com és titularitat de Bonaimatge, SL , amb domini social a Reus, C/. Illes Medes, 6-10, 43203 i amb CIF B43462456.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de Bonaimatge, SL o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a Bonaimatge, SL.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. Bonaimatge, SL no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de Bonaimatge, SL.

Bonaimatge, SL no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Política de privacitat

Emmagatzematge de dades

Bonaimatge, SL els informa que, acomplint l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que Bonaimatge, SL accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pagina web de Bonaimatge, SL seran recollides en un fitxer del qual és responsable Bonaimatge, SL.

L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza Bonaimatge, SL a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L’usuari del web que facilita dades de caràcter personal a Bonaimatge, SL resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant l’enviament d’un email a bonaimatge@bonaimatge.es

Cessió de dades

Bonaimatge, SL no cedirà les seves dades de caràcter personal a terceres parts.

Bonaimatge, SL garanteix que les dades subministrades no seran accessibles per cap persona aliena a Bonaimatge, SL i que aquestes només seran mostrades a sol·licitud del seu propi titular, sempre que estigui degudament acreditat.

Canvis en la política de privacitat

Qualsevol canvi en la Política de privacitat li serà comunicat a través d’aquesta secció i tindrà vigor des de la seva efectiva publicació en la mateixa.

Bonaimatge, SL es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present política de privacitat a qualsevol canvi legislatiu o interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Cookies